Vedtægter for Skælskør Billard Club - SBC 76

 

  1. Navn.

Skælskør Billard Club er stiftet i 1976, forkortet SBC 76. Klubbens hjemsted er Skælskør Skole, Gammelgade 10, 4230 Skælskør.

Skælskør Billard Club (SBC76) er tilsluttet Den Danske Billard Union (DDBU) under Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og er underlagt DIF’s love og bestemmelser.

 

    2.Formål.

Klubbens formål er at dyrke billardspil, at udbrede kendskabet til denne idræt samt udvikle og inspirere til deltagelse i turneringer under DDBU, - med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben. Det er desuden klubbens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et ansvar for klubben.

 

    3.Medlemskriterium.

Som aktivt medlem kan optages enhver, der ikke er i restance i nogen klub under DDBU og i øvrigt opfylder DIF’s regler for medlemskab i en klub under DIF.

 

Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder. Passive medlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsen.

 

Medlemmer er forpligtet til at overholde klubbens vedtægter og leve op til klubbens formålsbestemmelse.

 

Bestyrelsen kan nægte at optage en person, der er i restance til en klub under DDBU eller ikke opfylder DIF’s regler for medlemskab af en klub under DIF.

 

Et afslag på medlemskab af klubben skal efter anmodning fra den, der ønsker medlemskab, forelægges generalforsamlingen på først komne ordinære generalforsamling.

 

    4.Indmeldelse.

Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til klubbens kasserer. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge.

 

    5.Udmeldelse.

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med en måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode. I forbindelse med udmeldelsen skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværender med klubben afvikles.

 

    6.Kontingent.

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

Kontingent for perioden 1/1- 30/6, med forfaldsdato d.31/1.

Kontingent for perioden 1/7-31/12, med forfaldsdato d.31/7.

Ved indmeldelse indenfor kontingentperioden beregnes kontingentet for den resterende periode ud fra det tidspunkt der står på indmeldes blanketten. 

 

 

    7.Restance.

Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.

Ved manglende betaling spærres medlemmet fra deltagelse i alle klubbens turneringer også eksterne samt klubaftner, til kontingentet er betalt, hvis medlemmet ikke betaler bliver medlemmet ekskluderet fra klubben samt indberettet til DDBU og bliver spærret for indmeldelse i andre klubber.

 

    8.Udelukkelse og eksklusion.

Bestyrelsen kan udelukke et medlem midlertidigt eller permanent(eksklusion), hvis vedkommende handler til skade for klubben, eller hvis vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.

 

I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

 

I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.

 

En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af klubbens vedtægter.

 

    9.Ordinær Generalforsamling.

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt – inden udgangen af februar måned.

 

Indkaldelse med angivelse af dagsorden og frist for indsendelse af forslag skal finde sted med 2 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til hvert medlem, (her regnes også e-mail).

 

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag, fremsendes disse til medlemmerne sammen med dagsorden og det reviderede regnskab sådan, at dette er medlemmerne i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

 

Adgang til generalforsamlingen har alle klubbens medlemmer, samt hvem bestyrtelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle aktive medlemmer, der er fyldt 18 år og som ikke er i kontingentrestance. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt.

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. 

 

 

    10.Dagsorden for klubbens ordinære generalforsamling.

Punkt 1. Valg af dirigent og referent.

Punkt 2. Formandens beretning for det forgangne år.

Punkt 3. Turneringslederens beretning.

Punkt 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forgangne år til godkendelse.

Punkt 5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag, inkl. forslag til kontingent for det kommende år.

Punkt 6. Fastsættelse af kontingent.

Punkt 7. Behandling af Indkommende forslag

Punkt 8.  Valg af formand (i lige år)

Punkt 9. Valg af kasserer (i ulige år)

Punkt 10. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer for 2 år. (I lige år vælges 1 medlem og i ulige år vælges 2 medlemmer)

Punkt 11. Valg af to suppleanter til bestyrelsen for 1 år

Punkt 12. Valg af 2 revisorer for 1 år

Punkt 13. Valg af revisorsuppleant for 1 år

Punkt 13. Evt.

 

    11.Generalforsamlingens ledelse.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke er medlem af bestyrelsen.

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal.  Beslutning om klubbens opløsning kræver dog kvalificeret flertal, jf. paragraf 16 og paragraf 17.

Afstemning skal foretages skriftligt på forlangende. Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

 

    12.Ekstraordinær generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter ønske herom med angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

Generalforsamlingen skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling. 

 

    13.Bestyrelsen.

Bestyrelsen skal senest 2 uger efter den ordinære generalforsamling konstituere sig med næstformand og sekretær.

Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

 

Bestyrelsen kan ikke optage lån, pantsætte aktiver, foretage investeringer eller anskaffelser over 5000 kr., udover hvad der er fremlagt i budget på generalforsamling. 

 

De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægten.

 

Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, en sekretær og yderligere 2 medlemmer og vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Formanden og et bestyrelsesmedlem er på valg i lige år, medens Kassereren og to bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 18 år og har stemmeret, jf. paragraf 9.

 

    14.Regnskab og revision.

Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

Kassereren skal inden udgangen af uge 4 afgive regnskab for det foregående år til revisorerne.

Revisionsformen er bilagskontrol og kasseeftersyn.

Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

Revisorerne skal aflevere det reviderede regnskab, forsynet med påtegning og revisorernes underskrifter, til bestyrelsen til godkendelse senest ved udgangen af uge 5.

Regnskabet skal forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning og underskrift samt bestyrelsens underskrifter

Regnskabet udsendes til klubbens medlemmer sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

 

    15.Tegning og hæftelse.

Klubben tegnes af formanden og kassereren.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler klubben. 

 

    16Vedtægtsændringer.

Ændringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, og besluttes ved almindeligt flertal.


     17.Opløsning.

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede.

For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget.

Hvis der ikke deltager mindst 2/3 af klubbens medlemmer, til den ekstraordinære generalforsamling, eller hvis ¾ af de fremmødte ikke stemmer for nedlæggelse af klubben, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor et simpelt flertal af de fremmødte kan beslutte at nedlægge klubben.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvilke almennyttige/almenvelgørende formål, foreningens formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre skal gå til.

 

 

Vedtaget på Klubbens Generalforsamling d. 20/4-23.

Nærværende vedtægter erstatter enhver tidligere vedtægt.

Del siden